Εκδόσεις - Δημοσιεύσεις

Η Υπηρεσία εξέδωσε κατά το έτος 1997 κατάλογο της έκθεσης αρχειακού υλικού του Ευάγγελου Ασπιώτη.